ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน

———————————————————————

ตาม ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้าง จำนวน  12  อัตรา ของโรงเรียน      วัดเวฬุวัน โดยมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 นั้น ทางโรงเรียน ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัย อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบดังนี้

อันดับที่

รายวิชาที่สอบ

ชื่อ – สกุล

ผลการสอบ

1

สาขาวิชาเกษตร นายบดินทร์           สุขต้อ

อันดับที่ 1

2

 

สาขาวิชาปฐมวัย

 

นางสาวจิรภา         เทียนทองมงคล

อันดับที่ 1

นางสาววิไลพร        รุ่งเรืองสกุล

สำรองอันดับ 1

3

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวสุดาวัลย์      พันตาแก้ว

อันดับที่ 1

นางสาวพจนารถ      วิริยะ

อันดับที่ 2

นางสาวสุชาภัสร์      มอญไข่

สำรองอันดับ 1

4

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา นางสาวปริยาภัทร    ไชยหาญ

อันดับที่ 1

นางสาววิณัฐนีย์       ไชยภูมิ

อันดับที่ 2

5

สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวนิลตรา        ปิงเมือง

อันดับที่ 1

นางสาวณัฐทิวา       กนกธาดาสกุล

อันดับที่ 2

นางสาวน้ำผึ้ง          ธรรมสละ

สำรองอันดับ 1

6

สาขาวิชานาฏศิลป นางสาวชญารัศมิ์      วิสุทธิแพทย์

อันดับที่ 1

7

 

สาขาวิชาพลศึกษา

 

นายนนทพันธ์          เย็นปัญญา

อันดับที่ 1

นายปฏิภาณ           พึ่งบุญ

อันดับที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต    แก่เขียว

อันดับที่ 3

นายกฤติพงษ์           ไชยวงค์

สำรองอันดับ 1

กำหนดการรายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00  น.    ณ.  อาคารธนู  โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ  ณ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561

(นายประเสริฐ   สุริยโต้)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน