ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน และวันเวลาสถานที่สอบ

———————————————————————

             ตาม ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้าง จำนวน  12  อัตรา ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยประกาศรับสมัครในวันที่ 7  พฤษภาคม  2561 นั้น ทางโรงเรียน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

               อาศัย อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวันเวลาสถานที่สอบดังนี้

ลำดับที่ รายวิชาที่สอบ ชื่อ – สกุล
1 สาขาวิชาเกษตร นางสาวแสงจันทร์    ธูปเพ็ง
2 สาขาวิชาเกษตร นางสาวนภารัตน์    ศีรีรังศี
3 สาขาวิชาเกษตร นายบดินทร์     สุขต้อ
4 สาขาวิชาปฐมวัย นางสาวนิภาพร   อุ่นใจ
5 สาขาวิชาปฐมวัย นางสาววิไลพร   รุ่งเรืองสกุลสี
6 สาขาวิชาปฐมวัย นางสาวจิรภา   เทียนทองมงคล
7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวสกาว   ปิ่นผักแว่น
8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายภมร สฎาทู
9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวสุชาภัสร์   มอญไข่
10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวพจนารถ   วิริยะ
11 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวสุดาวัลย์    พันตาแก้ว
12 สาขาวิชาศิลปศึกษา นางสาวลลิตา   หลานจีนา
13 สาขาวิชาศิลปศึกษา นางสาวไอลดา   โปทา
14 สาขาวิชาศิลปศึกษา นางสาวปริยาภัทร   ไชยหาญ
15 สาขาวิชาศิลปศึกษา นางสาววิณัฐนีย์     ไชยภูมิ
16 สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวน้ำผึ้ง    ธรรมสละ
17 สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวณัฐทิวา   กนกธาดาสกุล
18 สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวนิลตรา   ปิงเมือง
19 สาขาวิชานาฏศิลป นางสาวชารัศมิ์   วิสุทธิแพทย์
20 สาขาวิชาพลศึกษา นายณรากรณ์   กล้าจอหอ
21 สาขาวิชาพลศึกษา นางสาวปุญญวิชญ์   บุญประเสริฐ
22 สาขาวิชาพลศึกษา นายกฤติพงษ์    ไชยวงค์
23 สาขาวิชาพลศึกษา นายวรเชษฐ์   สิทธิวัฒน์
24 สาขาวิชาพลศึกษา นายนวพล   สง่ารัตนรักษ์
25 สาขาวิชาพลศึกษา นางสาวเบญจวรรณ   เสาร์จันทร์
26 สาขาวิชาพลศึกษา นายนนทพันธ์   เย็นปัญญา
27 สาขาวิชาพลศึกษา นายปฏิภาณ   พึ่งบุญ
28 สาขาวิชาพลศึกษา ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต    แก่เขียว

        กำหนดการประเมินสมรรถนะและเสือกสรร สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00  น. ณ.  อาคารธนู  โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

        ประกาศผลการสอบคัดเสือก  วันที่  10 พฤษภาคม  2561   ณ  ห้องธุรการ  และทางเว็ปไซร์โรงเรียน

ประกาศ  ณ วันที่  7  พฤษภาคม  2561

(นายประเสริฐ   สุริยโต้)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน