ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่
เขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน ๑๒ อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๑๒ อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
– สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ อัตรา
– สาขาวิชาเอกภาษาไทย จ านวน ๒ อัตรา
– สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จ านวน ๒ อัตรา
– สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน ๑ อัตรา
– สาขาวิชาเอกพลศึกษา จ านวน ๓ อัตรา
– สาขาวิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา
– สาขาวิชาเอกเกษตร จ านวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดรำชกำร
– ๒ –
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภำยในวันที่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องธุรการโรงเรียน
วัดเวฬุวัน อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่
๗.วิธีกำรคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดเวฬุวัน จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภำยใน
วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด
– ๓ –
๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง
– วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ สุริยโต้)
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน