วันนี้มีข่าวจากทางโรงเรียนมาแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบคือกำหนดการการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-8 มีนาคม งานวันวิชาการ วันที่ 9 มีนาคม กีฬานักเรียนอำเภอสารภี(การแข่งขันกีฬานักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอสารภี) วันที่ 12-13 มีนาคม ปิดภาคเรียนวันที่14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปครับ