วันที่ 22 ก.ย.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการสัจธรรมนำความดีศรีเวฬุวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนจึงถือเป็นภารกิจหลักในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โรงเรียนจึงอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และปรับพื้นฐานเตรียมพร้อมให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่งต่อไป