ทีมฟุตบอล U 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอขอบพระคุณคุณแม่พิชญาภัค หาญยุทธ ผู้ปกครอง ดช.ธนภัทร หาญยุทธ นักเรียนชั้น ป5/5 ได้สนับสนุนเสื้อกีฬาฟุตบอลให้กับนักกีฬา ในนามโรงเรียนวัดเวฬุวันขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ครับ