โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    ในรัชกาลที่ ๙   เนื่องวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์          และนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี 

        กิจกรรมวันนี้    ประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์          โดยตัวแทนจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้แก่ นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และนางมนัญญา  เตมียะ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน    ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง      ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง  กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ ๒ บ้านเวฬุวัน  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมพู   ตำบลท่าวังตาล   กลุ่มหนุ่มสาววัดเวฬุวัน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน   และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  จำนวนทั้งสิ้น  ๕๒  คน