โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีเวฬุวัน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ มีนางแสงจันทร์ ไชยสุรินทร์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นผู้กล่าวรายงาน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งยังความภาคภูมิใจมาตราบเท่าทุกวันนี้ ในด้านการศึกษาภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือสำหรับเรียนรู้ในวิชาต่างๆ และยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของคนไทย
การจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๐ นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันเกิดความรัก ศรัทธา เชิดชู้อำนวยคุณค่าและหวงแหนภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “รักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย …..”
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ จัดแบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ได้แก่
๑) กิจกรรมการประกวด และแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย อันได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันการอ่านออกเสียง การเขียนเรียงความ ฯลฯ
๒) ฐานกิจกรรมภาษาไทย
๓) กิจกรรมกาดหมั้วครัวคนเมือง
๔) กิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น การแสดงดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน การแสดงจินตลีลาประกอบบทเพลงในวรรณคดี การแต่งการเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ประกวดขับร้องเพลง