วันที่ 24-26 ก.ค.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัด การอบรมนักเรียน “โครงการโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวิทยากรแกนนำ นายยนต์ ม่วงโมด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ร่วมกับทีมงานวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียนวัดเวฬุวัน
ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมเชิงบวก คุณธรรมเป้าหมาย เพื่อนำไปกำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน