ครูมนัญญา  เตมียะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

  • รางวัลครูดีในดวงใจระดับชาติ 
  • รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   พื้นฐาน
  •  รางวัลสื่อ/นวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง 
  •  รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี