วันที่ 29 เม.ย.60 นายประเสริฐ วงค์ชัย เป็นประธานมอบใบประกาศกิจกรรมหลักสูตร WERUWAN SUMMER COURSE 2017 ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 @ ณ ห้องประชุมโรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน