วันที่ 13 ก.ค.60 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด และรวมพลังจัดขจัดให้สิ้นในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย ลูกเสือดักส์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนนักเรียนผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ “โรงเรียนสีขาว” จัด ณ ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
           โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รองผู้นวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน กล่าวรายงาน ซึ่งรับเกียรติจากนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานเปิดพิธี และบรรยายพิเศษ และรับพิธีกรกลางครั้งนี้คือ อาจารย์ชนมภูมิ อัคระมิงค์สกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน และรับเกียรติวิทยากรร่วมบรรยายและเสวนาจำนวน 4 ท่าน คือ ท่านสุภาภรณ์ รัตนโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   พ.ต.ต.สุรสิทธิ์ คำดี สวป.สถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี    ดร.จิตนา ไชยชมพู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่   และว่าที่ ร.อ.ดร.พฒนดล พลเยี่ยม ปปส. จังหวัดเชียงใหม่ ( ภาค 5 )
 
            ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอสารภี ให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ทำให้รู้สถานการณ์ของการค้ายาเสพติด และรู้ขบวนการล่อลวงจากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ที่จะเข้ามาแฝงตัวตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด และเป็นนโยบายจากภาครัฐในการต่อต้าน และเร่งปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซาก