21 กุุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดงานกีฬาสี “แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 17” โดยจัดให้มีขบวนพาเหรดตั้งแต่หน้าวัดแสนหลวงมาตามถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ผ่านตลาดสดยางเนิ้ง จนถึงสนามกีฬาโรงเรียน ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเช่นทุกปี จากนั้นเป็นพิธีเปิดการแข่งขันเสร็จแล้วก็เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นโดยมีผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมากก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ https://www.facebook.com/weruwan/photos/ms.c.eJxNWlmyZSEI21GXzLL~;jXUZLjnv1zqDMoQQlIx7rLXcrMX7n7yFPGKVdaxzFjTT5Zw69XtCxd4TrsUnRN4TYjoLEu1uLn53IUPeKxV3F8yxULELN7GgxicS3~;CzC9lyzj3l~;EvjiarfPtTfK~_fa2Z0mFlr4DZ9XtPjRwG~;duQ~;HX6J3oWenwp2KvifEZBdOvSfu4fHvLOi3kLPAw8nFPmiPuD5PxG5d7dk0lVs~;PX~;hQsScRWiPwsY8eTidw~;G0lThccuHKLNBRgr9U8y~;Yx5VvHzYLn01b3j7s0kA1JsyfCS3fQUrv~_RYQdL5PqMGVJ~_nKkPuOr2sPM3~_OspM~;R3n0O0vIHk5faGS56e~_jLq1udu~;9vaJ3wkF366pyEDD5s5jVfSaMjt9C6hU3y~_rfPmKO7zx~_eLi~;hFhnh9ezqWvpZpQfZBTtccTeb0~;~_wsGvvd96n99vX5S~_BTrbr595Yl8xfb~_9FUp79Fv4siEUf4kwbiyw0yN72pY57X6j4~;nlivx2GjJniT2LpYznNj1cx7e6vvUjz~;tR~_j1h80SuCf19o5xP3LD3W930sIMoNNso1FvvGxa2oV0KhLHduh19AZNM01R9~_7DgWfzChJq0RzsWFvrCEOvuG~_tx9Xm~;NOh9v7P1uwsRs7A2TX1hmSK1gYvDNYHNjzx0UOsNGAHkeKxNrdrGL9yHH~_xjj29pB27YVI8Jh2I4xCShMwkjC1a35gJy35n70YYnxNYveWxCyjbFEIVVG4V2z8VObWHLDKXAZUPqvfQcuRmloUhkZqWlwR61MeYWiCC7zYWDWNdNDz0~_IRV0JTyntJhZwJXn7lkE3~;BkFDZ8S9gKb~;g2ajH5XtSGUOc3ApCz3n8RBtjaj6o~;iH02prNN4ezNysjGxo5vBIVMWNraVP0dziQX~_tLxjVrU9tQz~_~;j~_cmFk~_300DfX2nK0vL6fHUQv0V1EJdeEz3Z8rTRfp8jhC6uwr~_ZDhnAcp3EfApiHcR80~_FtcPcKyKOHaQL302X~;xGAulu0dk93nfuowY~_dx9SWFBuzFH4TDcb0l95tcw9vqq~_j1bIurILAVN16IZn4HN77XFScXzhPkAVji1VsPfHB~_O7oHIEdKNoIBMYyDc99BnoMZQ1UAD5i~_Dot4DreojJBVw~;~;QEKkI6B6wpMvnfxQ9WA~;NcZH6BwkUvhzNIBSkxTA9CHbRKqHFAW~_woOuEPYRmGqKwB2y0meRAKdzbmogygsJmEP4pZzHxU4S27gnoYbTPgXEKMj~_mUDjn9YkUsG6bacRE~_9JbuIBnc4Tu6QNsBGAyVi~;fqG1INS0I1d0Kx3locXzCiYUJMV6JGC8wJzU6xBekMuvzFMmkTAQDfSgrg~_6fGVk4fxZp33KxYA6UtwzADL8UUps258dMPSbSIoN4LUz7CtdaU5SrSdjUK9FVNv96PX4P0~_xQVAjq49pF~_~_uMjmi9yh50JCcgD0~;sXYC~_63kFvm3VBfTIwLMgvKhYut72~;1HGR27U6lG39hBbJM~_OVcfmMAthdgfV4RvhIHvv1ocZ6epkiWf1wb39a3j5p9JP0yua9~;4hQFhwHz7GXW9w~;y30H~_BcdpvYKtl70cfsSInM4COEamFGfAgP2LnXxPZN6FYOtn9VdCCH0oSbplLd~;RALAs8z7V43DrebDTTWR3pLoy96UFDY1vmvrJGAzaBPJJoFx7eObbmNR2fOYKbtmM9YuNSXBjUxa1jGGZE5aEHD~;4rRmJABj9tW9j9V653azI1iAC~_9GQPpNzyx0O4tRLiB8Nq9s6KvTAL~;HnLJPqG0GqMc2qshmB3V~;X~;PtoDWWxZRcP0UEm2CSGgSffrWKm0QiphU~_~;Q4xucB8TdLkm9KmVl7UyDlpzsSKT7oO6v0GX6LMt2Wf7bRABucKwfPghJ4gfBVcGuWWh3gpBKSzBx0jg9cHlM9DXNdaA4xacR5RQPD~_p4sKmzAY~;F2Qi~;~_wDDd7X8V2UpLhsAk5MvV0Thh6cRc~;iaSmqB5NQRdB56lJr6wPSK6uQpEwltK80KhbycmFaQEJw1BSt3KIV~_rpGq8uu0Yd~_ZdDq0~_DVGige38gS2cB1V51X9iynpxkRFi0UPo8tfKGKbLgUEQpB50nqdCdf1PiE4hssWoL~_xUW~;9s1fVhZz7oEWNAMSRVVktpAX~_pTo5MYMuS~;n~_~_0IEbrEyE5MG8ngT1TCtuYro6EY6~_0FPY~_7SWgKCE6n~_qWj5ZB8y702bQJ7MfylGNqmNUC~;XEpf4c~;yUyvdXMVH4~;KjMQuMscfozE8R~_hqthnrzlYPi2UtqYpDfifxSAdXJlpC4HFT1XBOqCJhBB2s22tkq4cJB4322iD8DgjgnS2MiK29xYcQupdhVqMjVJDUHBrqHZFMG~_vr7qMdE0Ob~_WN1o9acXwWKbhOox6LDB~;wAM0PfJDKC0SR4U547FlpB4nwG2dVTcmE78c~;bUhuRfdFDqfij1uLafJLsAPX8Zxbp~;RyJoeg4sWMiCLcE~;tLZ6pMZg8r6i2YgP2wjyescrIefXAC1~_PHBN2EPyyNg6h7EtyXNV1P3Qz9kxpXHzRSEhpVNCUgPiBtHS0b49evjbuqGzOHLIYTrHhAsoHcPXiVJlw4O2FMgNnfQgSMfYVL~_PXhAjtl4jZVV8HQ44rusyR1cHh5EkQwG1fsR2YRx135J134fkJUleTF8prMhQSl~_MrYE8xx5Omw7b~_migQ~_hOXaE77nSeQUYvOv0cta0DV4qtKzXQVhfhU~;qOdEP1S6DzC4un6wDsZVuticymnhwF4nySxLnQBNyPXBVgS3JhyzWRQFcW6fqgB2IHLK2oDUKB6AxzJEGTmoXcBX2A8Z5gw~;u4JMAxaCDwsfYPtWNQe11pBxJBsfP0AqnJrUAZEpXZt~;cVf~_D4VIWi53ScvR1wHBkhgsrEve8bvfXl0RN8g97vBH4IM1teX2DZdLYCLeMbprxm58H4JtCbpUDtYWeRnQMX7KMGcZU9UF6Uxlr26V5A3CT~;0AANFGqfDWJU8pUCFCU5rFERgzD0S0DJK7lcmNpAYiT9VEmX0wyHq7NAULrTWDE~_ZEpSch9QWP1QYdUoyHLBdrYgUlsdhsOgZS1aPo43IbUGuvOE8AlFW13uX1bqZCXREvmizBfLIVefylJDiz862qOOfsEfIDWvk9jTgjqdXuqkdqA61aKDOZQJbSahXuRc9baRosOCiQ42pz1Uzx3KRCprQ507Ftsq1gcbi60NGjW9xzYBIOaPOrGIO8Sd0GQv1ihJvbD1OkAUi484v0S2lk1k09apL9wH5NIkWmpDAMhLGB8tOKgFv8TG7KTYe4w23tRh5pX8XmkcX~_I7vqBWetNzyDl1qucyXXRuF20N9qn~_fRTV9BsL~_uiW8Ue3RDlJlpMcvxj9EiI9f6GQiVLgl6Xg1jAUJnJDUSw55B9QWN2pwB~_MBrrXDY~_cvwgKdp7iABTOTjTuxKlSQppYbyo18aLQj28UWsykqJmEjXFLsgO2M85mQ5NiOVjIVgME7cEUDwdNupIqPoaxcnjaGnsY7XFv4BtseGsmI2zfQgve54Q3ChLBUyJ~_O7XJBjKlUAwfRShC6p3WizOLkJemcvkNCGbWFMwsMFhOctynUGGUVt9voW6waPn8RfmX1KEKQk0aqpN~;6nkMETASAWkMZL5wcIEsp7pGfsMEzG93YiU9stylsw2x~;iB3FxI6HaVfNaCUfyMKAT23YG8aOkFHMbSHSQvnlfNEx1cKpqrrZoOO0F0kvSFoVkW~;ZhXj~;BPCsoYR1mvnGYUjmLFrHOGuvwGEAQwOa1T43Jno5VKvIsGVnIrqhapQ5GN3LBZEB4Ekf5lAKUixo5tiXjVTYmZlXXTz~_jEUG4byKVeOIUZ~;HHeYgZAZtEIyEe4j0O~;fr6wFRlhPGNjMntLoLI3D6F0~_QoI58oP63z5mklicJKYZhgcurFE5CLNNUcawLVL8FAzas5UG6pEp9yzx6N1rJCiZiI90k5~_BEnzs28fghy1~_5AxCjCK1N~;jYZUZ5zEdvshQUymvxtz0x5oyxAts6vMyRCoEo2SO~;RB~_yyclZzv2Py4ySSaDFD5WLFLuXC9AuKpw5J4DgWj1ZalqeNLYJMKHdNaHN4ZSH00n1~;FK9HfxD~;gjuIPCHHfBB65W5rZfNLMlIWO2N3l8ib2hrQw~;K4uEejXqwtezzwQeS8OP8NRTuE1XuDGOZhAJJPpPUqQKKogklghnqkDqpTdHKZvMODlPkMCYD0kmQFqiB3WTBXtBQguMWQ4dzPgZr4zmKf~_qzELtgMbUhvn5uLsh8tzscYtcTJNb7UAQqPj0IyC8cUMnNHGGGBL7OoCVNCDH00Zzfgp4JKU69BJpjN~;mYd8w~_diFluDY5nSiKVlNSK9zu0GwyR0jyzZGeTZuQbBNePw1wPATY6ZGlGKdQBN4toX0Fl7BUqV0o2JbzzoTayJQcDEXh~_MauMRR3aqrWYn5H1ich8Xnifk8EcF0~_wX14sn48WaCQZK5CotMWHtYobzzhd5~_Qkrm3xWtrw7WLXDvetB4Au4w~_cKkk5evFIGM~;uYqOynEU4XOuvxivv8ydieKdCX2X3s7J5gW7K8go5V~;ucLrmVOMAHD9MNkM3b3T2swy~_wbZJZpCah83qTM2dU~;McMdQpmRSueyTHTzZyelJOf39FFCrxAyhVn0B0bRRFXmuMM3fQeLklfWbAHxjMaDEYQalztYkD7nfRERNZtpGYVlfw8lOga5Tr5EET6~_xerSDcabJdeaOpt0CmJGB97~_bIGhmTMzuX~_7iArUjC1gWpIafThhR~_RKmwYlxr390vFBzrr~_A0arZxjG4Vcx2IVwEbjhIxkk2fcS37KB0mrRws2yBMfR0fxoLGi6AKDdYPNVgblMoPpXR6Qo6vdUhv1te~;oI2sP7dudFzJ5iymqstXCdF7ZJEWzw2z5A0zG107Pl17xtfO6UpgfP24N1WnmAaPCskdMYN34dKzRpfaC7qjOCcV53cbCDxogz~;nqobxqoYbRLdgAknNzCK~;7uROd~;J1rxBl~_5B~;9IUi8F1NmDs1yRplBnU0~;SMT053c~;Yt2D0hzPHlmUHYI9AdEsU~;xGz1DP44WBaNn0e8OyVw6KqMbatJj634YDCTCobDNfL~_SwT93JngN2IZrx8e156ab9ycxzuXJ~_G7cwR7Ofs4Nd1iDNwDSevoGXimyubhkzP2rc82TI4q6MBBV2pzLPnm~;~_T4OZ7zpFnOb4fifoMMVK2OzWrOP~;K42jW5Z1C0VY~;S8DCmdeaVs7ueReeW7hPV6oGz2QHFlOi1e1JEREJt3e~_ayoH07vWg0TzQpfp5pEr9wALeURe2npqAH4qwg7lzl4fXKPqNbcsrTcxFDvtsdOhd0~;yThVORPmZgbMyfrP4bLidk~-.bps.a.1657694464373630/1658039274339149/?type=3&theater