ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวันมีเหตุผลและความจำเป็นบางประการในการที่จะขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองตามกำหนดการใหม่ดังนี้

                                       1.  ระดับชั้นอนุบาล จากวันที่ 1 มีนาคม  2563  เป็นวันที่  15  มีนาคม  2563

                                       2.  ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2563

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ