โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความเคยชินกับการสวมหน้ากากอนามัยโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการและอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อแจกให้กับนักเรียนทุกคนพร้อมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของโรคต่างๆ ที่มากับระบบทางเดินหายใจ.. กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย