โรเรียนวัดเวฬุวันติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการสูงสุด

และยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่ท่านได้มีนโยบายในการดูแลนักเรียนทุกระดับชั้น