นายจรัล  ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันได้นำดนตรีพื้นเมืองและการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมงานตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือ – ภาคใต้ โดย

ประสานงานดำเนินการโดย มูลนิธิเครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยเทศบาลนครเชีย  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่