วันที่ 6-8 ม.ค.63 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนากูล) สายชั้นมัธยม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ 22 วัดบูรพชนาราม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่โดยใช้ระยะเวลาในการเข้า ค่าย 3 วัน 2