วันที่ 2 มิถุนายน 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน