วันที่ 23 พ.ค.60 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูและนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1-3 ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก โดยการเก็บภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายภายในโรงเรียน