Monthly Archives: พฤศจิกายน 2019

///พฤศจิกายน
13 11 2019

การจัดการเรียนการสอน Stem Education

2019-11-13T15:26:17+07:00

ช่วงชั้นที่ 1 ได้จัดการเรียนการสอน S.T.E.M ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 และ ปีที่ 3 ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นอยากเรียนรู้มากขึ้นเป็การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

การจัดการเรียนการสอน Stem Education2019-11-13T15:26:17+07:00