Monthly Archives: มิถุนายน 2018

///มิถุนายน
29 06 2018

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

2018-07-03T17:42:04+07:00

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในแต่ละปีจะมีลูกเสือแต่ละโรงเรียนในเขตอำเภอสารภี มาแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม2018-07-03T17:42:04+07:00
26 06 2018

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

2018-07-03T11:16:24+07:00

ช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.61 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินรณรงค์รอบบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ให้รู้จักและตระหนักโทษของยาเสพติด คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด2018-07-03T11:16:24+07:00
22 06 2018

ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

2018-07-03T11:01:57+07:00

วันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเดินรณรงค์จากวันแสนหลวงสู่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยพื้นที่ดำเนินการคือบริเวณชมชนที่อยู่อาศัย คณะครูนักเรียนสายชั้น ม.1 ทุกคนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย2018-07-03T11:01:57+07:00
20 06 2018

เด็กดีเด็กแกร่งเด็กเก่ง

2018-07-03T12:02:29+07:00

เด็กชายสมยศ วงศ์บรรพต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักกีฬาเทควันโด้ ผู้มีความเก่ง แกร่ง มีดีกรีประกันความเก่งมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาเทควันโด้จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุญาคัดลอกข้อความของ SRD TAEKWONDO (สถาบันฝึกสอนเทควันโด้)มาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลพอสังเขป ทางโรงเรียนขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่คอยดูและเอาใจใส่แนะนำประคับประคองให้ลูกได้ทำในสิ่งรักและฝันครับ   คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

เด็กดีเด็กแกร่งเด็กเก่ง2018-07-03T12:02:29+07:00
14 06 2018

พิธีไหว้ครู “มุทิตาบูชาครู” ปี 2561

2018-07-03T10:54:07+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู "มุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมี นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในปีนี้ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีไหว้ครู “มุทิตาบูชาครู” ปี 25612018-07-03T10:54:07+07:00
8 06 2018

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

2018-07-03T10:35:50+07:00

8 มิถุนายน 2561 สายชั้นมัธยมจัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1” ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่2018-07-03T10:35:50+07:00
7 06 2018

แห่ไม้ค้ำสลีมหาโพธิ์

2018-06-07T19:36:06+07:00

7 มิถุนายน 2561 เมื่อเวลา 13.00 น. นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกช่วงชั้น เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หรือแห่ไม้ค้ำสลี ณ วัดแสนแคง เพื่อสืบทอดและตระหนักถึงประเพณีทางล้านนา ซึ่งทุกชั้นร่วมกันทำบุญและแห่ปัจจัยพร้อมไม้ค้ำสลี แห่ไปค้ำต้นโพธิ์วัดแสงแคง คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

แห่ไม้ค้ำสลีมหาโพธิ์2018-06-07T19:36:06+07:00
1 06 2018

โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

2018-06-01T18:08:30+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 97 คน ใช้ระยะเวลาจัดโครงการนี้เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน วันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย.2561 โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมยุวชนทหารให้มีระเบียบวินัย มีความรู้สึกสำนึกในความเป็นไทย เกิดความสามัคคี และหวงแหนนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามกฏเกณฑ์ของสังคม ปลูกฝังจิตใจให้มีคุณธรรมที่ดีงามซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ยุวชนทหารเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 25612018-06-01T18:08:30+07:00