Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

///พฤษภาคม
28 05 2018

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2018-06-01T18:18:06+07:00

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกับวัดเวฬุวันจัดโครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ ศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน นำโดย นายประเสริฐ สุริยโต้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน ๑,๘๐๐ คน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีนายสมควร เขียมสุวรรณ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเวฬุวัน เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒. เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้น้อมรำลึกถึงสมเด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาแห่ง พระพุทธศาสนา ๓. เพื่อปลุกจิตสำนึกของความเป็นพุทธศาสนิกชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๔. เพื่อให้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธพิธีระหว่างโรงเรียนและศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบพุทธมามกบัตรให้แก่ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ2018-06-01T18:18:06+07:00
19 05 2018

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสเต็มศึกษา

2018-05-19T11:13:45+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับคัดเลือกจากสพฐ.ให้เป็นศูนย์สเต็มศึกษา เขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และจะได้จัดการอบรมครูในเขตพื้นที่ จำนวน 3 รุ่น 3 ระดับชั้น https://www.facebook.com/weruwan/photos/pcb.1127287757414306/1127286544081094/?type=3&theater

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสเต็มศึกษา2018-05-19T11:13:45+07:00
18 05 2018

คุณครูสิริรัตน์ คำจินะ

2018-05-18T13:19:35+07:00

คำสำคัญ  : การสอนอ่านสะกดคำ /สื่อการสอนบ้านหรรษา /ความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สิริรัตน์   คำจินะ : การสอนอ่านสะกดคำโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังด้วยการสอนอ่านสะกดคำคำโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา โดยใช้ตัวอย่าง 3 คน เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีประดับสติปัญญาปกติ และไม่มีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง มีสายตาปกติ สามารถตอบคำถามเป็นประโยคสั้นๆได้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4โดยดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการสอนตามแผนดารสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา ได้ทำการทดลอง 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1.แผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยใช้สื่อบ้านหรรษา จำนวน 12  แผน  [...]

คุณครูสิริรัตน์ คำจินะ2018-05-18T13:19:35+07:00
11 05 2018

ประกาศผลสอบครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)

2018-05-18T10:20:03+07:00

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน --------------------------------------------------------------------- ตาม ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้าง จำนวน  12  อัตรา ของโรงเรียน      วัดเวฬุวัน โดยมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 นั้น ทางโรงเรียน ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัย อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบดังนี้ อันดับที่ รายวิชาที่สอบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ 1 สาขาวิชาเกษตร นายบดินทร์           สุขต้อ อันดับที่ 1 2   สาขาวิชาปฐมวัย   นางสาวจิรภา         เทียนทองมงคล อันดับที่ 1 นางสาววิไลพร        รุ่งเรืองสกุล [...]

ประกาศผลสอบครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)2018-05-18T10:20:03+07:00
9 05 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง

2018-05-09T12:59:01+07:00

  ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน และวันเวลาสถานที่สอบ ---------------------------------------------------------------------              ตาม ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้าง จำนวน  12  อัตรา ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยประกาศรับสมัครในวันที่ 7  พฤษภาคม  2561 นั้น ทางโรงเรียน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                อาศัย อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวันเวลาสถานที่สอบดังนี้ ลำดับที่ รายวิชาที่สอบ ชื่อ – สกุล 1 สาขาวิชาเกษตร นางสาวแสงจันทร์    ธูปเพ็ง 2 สาขาวิชาเกษตร นางสาวนภารัตน์    ศีรีรังศี 3 สาขาวิชาเกษตร นายบดินทร์     สุขต้อ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง2018-05-09T12:59:01+07:00
4 05 2018

ชมรมศิษย์เก่าจัดงานวันน้อมจิตศรัทธา ไหว้สาครูบาศรีวิชัย

2018-05-04T09:18:19+07:00

https://www.facebook.com/pg/weruwan/photos/?tab=album&album_id=1116442061832209

ชมรมศิษย์เก่าจัดงานวันน้อมจิตศรัทธา ไหว้สาครูบาศรีวิชัย2018-05-04T09:18:19+07:00
4 05 2018

รับสมัครครูผู้สอน(ลูกจ้างชั่วคราว)

2018-05-04T08:20:53+07:00

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ********************* ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน ๑๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้ ๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๑๒ อัตรำ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ อัตรา - สาขาวิชาเอกภาษาไทย จ านวน [...]

รับสมัครครูผู้สอน(ลูกจ้างชั่วคราว)2018-05-04T08:20:53+07:00