พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2559

2017-06-21T04:55:23+07:00

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแสนแคง โรงเรียนวัดเวฬุวัน