เผยแพร่ผลงานครู

//เผยแพร่ผลงานครู
18 05 2018

คุณครูสิริรัตน์ คำจินะ

2018-05-18T13:19:35+07:00

คำสำคัญ  : การสอนอ่านสะกดคำ /สื่อการสอนบ้านหรรษา /ความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สิริรัตน์   คำจินะ : การสอนอ่านสะกดคำโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังด้วยการสอนอ่านสะกดคำคำโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา โดยใช้ตัวอย่าง 3 คน เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีประดับสติปัญญาปกติ และไม่มีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง มีสายตาปกติ สามารถตอบคำถามเป็นประโยคสั้นๆได้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4โดยดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการสอนตามแผนดารสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา ได้ทำการทดลอง 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1.แผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยใช้สื่อบ้านหรรษา จำนวน 12  แผน  [...]

คุณครูสิริรัตน์ คำจินะ2018-05-18T13:19:35+07:00
25 07 2017

คุณครูมนัญญา เตมียะ

2018-02-20T14:45:54+07:00

ครูมนัญญา  เตมียะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ   รางวัลครูดีในดวงใจระดับชาติ  รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   พื้นฐาน  รางวัลสื่อ/นวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง   รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี       

คุณครูมนัญญา เตมียะ2018-02-20T14:45:54+07:00