ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 12 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc

2018-12-15T22:12:27+07:00

วันนี้( 15 ธันวาคม 2561) คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Logbook โดยนำหลักการPLC มาปรับใช้ในการอบรม ซึ่งก็ถือวาเป็นเรื่องใหม่ที่ครูทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำLogbookและPlc2018-12-15T22:12:27+07:00
19 05 2018

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสเต็มศึกษา

2018-05-19T11:13:45+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับคัดเลือกจากสพฐ.ให้เป็นศูนย์สเต็มศึกษา เขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และจะได้จัดการอบรมครูในเขตพื้นที่ จำนวน 3 รุ่น 3 ระดับชั้น https://www.facebook.com/weruwan/photos/pcb.1127287757414306/1127286544081094/?type=3&theater

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสเต็มศึกษา2018-05-19T11:13:45+07:00
11 05 2018

ประกาศผลสอบครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)

2018-05-18T10:20:03+07:00

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน --------------------------------------------------------------------- ตาม ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้าง จำนวน  12  อัตรา ของโรงเรียน      วัดเวฬุวัน โดยมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 นั้น ทางโรงเรียน ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัย อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบดังนี้ อันดับที่ รายวิชาที่สอบ ชื่อ – สกุล ผลการสอบ 1 สาขาวิชาเกษตร นายบดินทร์           สุขต้อ อันดับที่ 1 2   สาขาวิชาปฐมวัย   นางสาวจิรภา         เทียนทองมงคล อันดับที่ 1 นางสาววิไลพร        รุ่งเรืองสกุล [...]

ประกาศผลสอบครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)2018-05-18T10:20:03+07:00
9 05 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง

2018-05-09T12:59:01+07:00

  ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน และวันเวลาสถานที่สอบ ---------------------------------------------------------------------              ตาม ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้าง จำนวน  12  อัตรา ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยประกาศรับสมัครในวันที่ 7  พฤษภาคม  2561 นั้น ทางโรงเรียน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                อาศัย อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวันเวลาสถานที่สอบดังนี้ ลำดับที่ รายวิชาที่สอบ ชื่อ – สกุล 1 สาขาวิชาเกษตร นางสาวแสงจันทร์    ธูปเพ็ง 2 สาขาวิชาเกษตร นางสาวนภารัตน์    ศีรีรังศี 3 สาขาวิชาเกษตร นายบดินทร์     สุขต้อ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง2018-05-09T12:59:01+07:00
4 05 2018

รับสมัครครูผู้สอน(ลูกจ้างชั่วคราว)

2018-05-04T08:20:53+07:00

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ********************* ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ าเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน ๑๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้ ๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๑๒ อัตรำ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ อัตรา - สาขาวิชาเอกภาษาไทย จ านวน [...]

รับสมัครครูผู้สอน(ลูกจ้างชั่วคราว)2018-05-04T08:20:53+07:00
28 02 2018

โรงเรียนวัดเวฬุวันเปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน

2018-02-28T13:03:55+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวันจะเปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน รายละเอียดตามลิ้งค์ครับ https://www.facebook.com/weruwan/photos/rpp.135542459922179/1081540301989052/?type=3&theater

โรงเรียนวัดเวฬุวันเปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน2018-02-28T13:03:55+07:00
14 02 2018

รับสมัครครูชาวต่างชาติ

2018-02-14T13:21:24+07:00

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเวฬุวันจะเปิดรับสมัครครูสอนชาวต่างชาติจำนวนหลายอัตรา ดูรายละเอียดตามลิ้งค์ https://www.facebook.com/weruwan/photos/a.167365353406556.42360.135542459922179/1069823943160688/?type=3&theater

รับสมัครครูชาวต่างชาติ2018-02-14T13:21:24+07:00
8 02 2018

โรงเรียนวัดเวฬุวันรับสมัครครูชาวต่างชาติ 10 อัตรา

2018-02-08T15:47:55+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา ** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2561 ** ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง ** ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ "อาคารเวฬุรัตน์ (ตึก MEP) โรงเรียนวัดเวฬุวัน" หรือส่งทาง e-mail ที่กำหนด  ** ติดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-9552367 และ 083-5678113, -------------------------------------------------------------------- ::: The Recruitment of Foreign Teachers ::: Wat Weruwan School is looking for qualified foreign teachers to [...]

โรงเรียนวัดเวฬุวันรับสมัครครูชาวต่างชาติ 10 อัตรา2018-02-08T15:47:55+07:00