ภาพกิจกรรม

//ภาพกิจกรรม
22 02 2020

วันกีฬาสี “แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 17”

2020-02-22T10:13:15+07:00

21 กุุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดงานกีฬาสี "แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 17" โดยจัดให้มีขบวนพาเหรดตั้งแต่หน้าวัดแสนหลวงมาตามถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ผ่านตลาดสดยางเนิ้ง จนถึงสนามกีฬาโรงเรียน ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเช่นทุกปี จากนั้นเป็นพิธีเปิดการแข่งขันเสร็จแล้วก็เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นโดยมีผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมากก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ https://www.facebook.com/weruwan/photos/ms.c.eJxNWlmyZSEI21GXzLL~;jXUZLjnv1zqDMoQQlIx7rLXcrMX7n7yFPGKVdaxzFjTT5Zw69XtCxd4TrsUnRN4TYjoLEu1uLn53IUPeKxV3F8yxULELN7GgxicS3~;CzC9lyzj3l~;EvjiarfPtTfK~_fa2Z0mFlr4DZ9XtPjRwG~;duQ~;HX6J3oWenwp2KvifEZBdOvSfu4fHvLOi3kLPAw8nFPmiPuD5PxG5d7dk0lVs~;PX~;hQsScRWiPwsY8eTidw~;G0lThccuHKLNBRgr9U8y~;Yx5VvHzYLn01b3j7s0kA1JsyfCS3fQUrv~_RYQdL5PqMGVJ~_nKkPuOr2sPM3~_OspM~;R3n0O0vIHk5faGS56e~_jLq1udu~;9vaJ3wkF366pyEDD5s5jVfSaMjt9C6hU3y~_rfPmKO7zx~_eLi~;hFhnh9ezqWvpZpQfZBTtccTeb0~;~_wsGvvd96n99vX5S~_BTrbr595Yl8xfb~_9FUp79Fv4siEUf4kwbiyw0yN72pY57X6j4~;nlivx2GjJniT2LpYznNj1cx7e6vvUjz~;tR~_j1h80SuCf19o5xP3LD3W930sIMoNNso1FvvGxa2oV0KhLHduh19AZNM01R9~_7DgWfzChJq0RzsWFvrCEOvuG~_tx9Xm~;NOh9v7P1uwsRs7A2TX1hmSK1gYvDNYHNjzx0UOsNGAHkeKxNrdrGL9yHH~_xjj29pB27YVI8Jh2I4xCShMwkjC1a35gJy35n70YYnxNYveWxCyjbFEIVVG4V2z8VObWHLDKXAZUPqvfQcuRmloUhkZqWlwR61MeYWiCC7zYWDWNdNDz0~_IRV0JTyntJhZwJXn7lkE3~;BkFDZ8S9gKb~;g2ajH5XtSGUOc3ApCz3n8RBtjaj6o~;iH02prNN4ezNysjGxo5vBIVMWNraVP0dziQX~_tLxjVrU9tQz~_~;j~_cmFk~_300DfX2nK0vL6fHUQv0V1EJdeEz3Z8rTRfp8jhC6uwr~_ZDhnAcp3EfApiHcR80~_FtcPcKyKOHaQL302X~;xGAulu0dk93nfuowY~_dx9SWFBuzFH4TDcb0l95tcw9vqq~_j1bIurILAVN16IZn4HN77XFScXzhPkAVji1VsPfHB~_O7oHIEdKNoIBMYyDc99BnoMZQ1UAD5i~_Dot4DreojJBVw~;~;QEKkI6B6wpMvnfxQ9WA~;NcZH6BwkUvhzNIBSkxTA9CHbRKqHFAW~_woOuEPYRmGqKwB2y0meRAKdzbmogygsJmEP4pZzHxU4S27gnoYbTPgXEKMj~_mUDjn9YkUsG6bacRE~_9JbuIBnc4Tu6QNsBGAyVi~;fqG1INS0I1d0Kx3locXzCiYUJMV6JGC8wJzU6xBekMuvzFMmkTAQDfSgrg~_6fGVk4fxZp33KxYA6UtwzADL8UUps258dMPSbSIoN4LUz7CtdaU5SrSdjUK9FVNv96PX4P0~_xQVAjq49pF~_~_uMjmi9yh50JCcgD0~;sXYC~_63kFvm3VBfTIwLMgvKhYut72~;1HGR27U6lG39hBbJM~_OVcfmMAthdgfV4RvhIHvv1ocZ6epkiWf1wb39a3j5p9JP0yua9~;4hQFhwHz7GXW9w~;y30H~_BcdpvYKtl70cfsSInM4COEamFGfAgP2LnXxPZN6FYOtn9VdCCH0oSbplLd~;RALAs8z7V43DrebDTTWR3pLoy96UFDY1vmvrJGAzaBPJJoFx7eObbmNR2fOYKbtmM9YuNSXBjUxa1jGGZE5aEHD~;4rRmJABj9tW9j9V653azI1iAC~_9GQPpNzyx0O4tRLiB8Nq9s6KvTAL~;HnLJPqG0GqMc2qshmB3V~;X~;PtoDWWxZRcP0UEm2CSGgSffrWKm0QiphU~_~;Q4xucB8TdLkm9KmVl7UyDlpzsSKT7oO6v0GX6LMt2Wf7bRABucKwfPghJ4gfBVcGuWWh3gpBKSzBx0jg9cHlM9DXNdaA4xacR5RQPD~_p4sKmzAY~;F2Qi~;~_wDDd7X8V2UpLhsAk5MvV0Thh6cRc~;iaSmqB5NQRdB56lJr6wPSK6uQpEwltK80KhbycmFaQEJw1BSt3KIV~_rpGq8uu0Yd~_ZdDq0~_DVGige38gS2cB1V51X9iynpxkRFi0UPo8tfKGKbLgUEQpB50nqdCdf1PiE4hssWoL~_xUW~;9s1fVhZz7oEWNAMSRVVktpAX~_pTo5MYMuS~;n~_~_0IEbrEyE5MG8ngT1TCtuYro6EY6~_0FPY~_7SWgKCE6n~_qWj5ZB8y702bQJ7MfylGNqmNUC~;XEpf4c~;yUyvdXMVH4~;KjMQuMscfozE8R~_hqthnrzlYPi2UtqYpDfifxSAdXJlpC4HFT1XBOqCJhBB2s22tkq4cJB4322iD8DgjgnS2MiK29xYcQupdhVqMjVJDUHBrqHZFMG~_vr7qMdE0Ob~_WN1o9acXwWKbhOox6LDB~;wAM0PfJDKC0SR4U547FlpB4nwG2dVTcmE78c~;bUhuRfdFDqfij1uLafJLsAPX8Zxbp~;RyJoeg4sWMiCLcE~;tLZ6pMZg8r6i2YgP2wjyescrIefXAC1~_PHBN2EPyyNg6h7EtyXNV1P3Qz9kxpXHzRSEhpVNCUgPiBtHS0b49evjbuqGzOHLIYTrHhAsoHcPXiVJlw4O2FMgNnfQgSMfYVL~_PXhAjtl4jZVV8HQ44rusyR1cHh5EkQwG1fsR2YRx135J134fkJUleTF8prMhQSl~_MrYE8xx5Omw7b~_migQ~_hOXaE77nSeQUYvOv0cta0DV4qtKzXQVhfhU~;qOdEP1S6DzC4un6wDsZVuticymnhwF4nySxLnQBNyPXBVgS3JhyzWRQFcW6fqgB2IHLK2oDUKB6AxzJEGTmoXcBX2A8Z5gw~;u4JMAxaCDwsfYPtWNQe11pBxJBsfP0AqnJrUAZEpXZt~;cVf~_D4VIWi53ScvR1wHBkhgsrEve8bvfXl0RN8g97vBH4IM1teX2DZdLYCLeMbprxm58H4JtCbpUDtYWeRnQMX7KMGcZU9UF6Uxlr26V5A3CT~;0AANFGqfDWJU8pUCFCU5rFERgzD0S0DJK7lcmNpAYiT9VEmX0wyHq7NAULrTWDE~_ZEpSch9QWP1QYdUoyHLBdrYgUlsdhsOgZS1aPo43IbUGuvOE8AlFW13uX1bqZCXREvmizBfLIVefylJDiz862qOOfsEfIDWvk9jTgjqdXuqkdqA61aKDOZQJbSahXuRc9baRosOCiQ42pz1Uzx3KRCprQ507Ftsq1gcbi60NGjW9xzYBIOaPOrGIO8Sd0GQv1ihJvbD1OkAUi484v0S2lk1k09apL9wH5NIkWmpDAMhLGB8tOKgFv8TG7KTYe4w23tRh5pX8XmkcX~_I7vqBWetNzyDl1qucyXXRuF20N9qn~_fRTV9BsL~_uiW8Ue3RDlJlpMcvxj9EiI9f6GQiVLgl6Xg1jAUJnJDUSw55B9QWN2pwB~_MBrrXDY~_cvwgKdp7iABTOTjTuxKlSQppYbyo18aLQj28UWsykqJmEjXFLsgO2M85mQ5NiOVjIVgME7cEUDwdNupIqPoaxcnjaGnsY7XFv4BtseGsmI2zfQgve54Q3ChLBUyJ~_O7XJBjKlUAwfRShC6p3WizOLkJemcvkNCGbWFMwsMFhOctynUGGUVt9voW6waPn8RfmX1KEKQk0aqpN~;6nkMETASAWkMZL5wcIEsp7pGfsMEzG93YiU9stylsw2x~;iB3FxI6HaVfNaCUfyMKAT23YG8aOkFHMbSHSQvnlfNEx1cKpqrrZoOO0F0kvSFoVkW~;ZhXj~;BPCsoYR1mvnGYUjmLFrHOGuvwGEAQwOa1T43Jno5VKvIsGVnIrqhapQ5GN3LBZEB4Ekf5lAKUixo5tiXjVTYmZlXXTz~_jEUG4byKVeOIUZ~;HHeYgZAZtEIyEe4j0O~;fr6wFRlhPGNjMntLoLI3D6F0~_QoI58oP63z5mklicJKYZhgcurFE5CLNNUcawLVL8FAzas5UG6pEp9yzx6N1rJCiZiI90k5~_BEnzs28fghy1~_5AxCjCK1N~;jYZUZ5zEdvshQUymvxtz0x5oyxAts6vMyRCoEo2SO~;RB~_yyclZzv2Py4ySSaDFD5WLFLuXC9AuKpw5J4DgWj1ZalqeNLYJMKHdNaHN4ZSH00n1~;FK9HfxD~;gjuIPCHHfBB65W5rZfNLMlIWO2N3l8ib2hrQw~;K4uEejXqwtezzwQeS8OP8NRTuE1XuDGOZhAJJPpPUqQKKogklghnqkDqpTdHKZvMODlPkMCYD0kmQFqiB3WTBXtBQguMWQ4dzPgZr4zmKf~_qzELtgMbUhvn5uLsh8tzscYtcTJNb7UAQqPj0IyC8cUMnNHGGGBL7OoCVNCDH00Zzfgp4JKU69BJpjN~;mYd8w~_diFluDY5nSiKVlNSK9zu0GwyR0jyzZGeTZuQbBNePw1wPATY6ZGlGKdQBN4toX0Fl7BUqV0o2JbzzoTayJQcDEXh~_MauMRR3aqrWYn5H1ich8Xnifk8EcF0~_wX14sn48WaCQZK5CotMWHtYobzzhd5~_Qkrm3xWtrw7WLXDvetB4Au4w~_cKkk5evFIGM~;uYqOynEU4XOuvxivv8ydieKdCX2X3s7J5gW7K8go5V~;ucLrmVOMAHD9MNkM3b3T2swy~_wbZJZpCah83qTM2dU~;McMdQpmRSueyTHTzZyelJOf39FFCrxAyhVn0B0bRRFXmuMM3fQeLklfWbAHxjMaDEYQalztYkD7nfRERNZtpGYVlfw8lOga5Tr5EET6~_xerSDcabJdeaOpt0CmJGB97~_bIGhmTMzuX~_7iArUjC1gWpIafThhR~_RKmwYlxr390vFBzrr~_A0arZxjG4Vcx2IVwEbjhIxkk2fcS37KB0mrRws2yBMfR0fxoLGi6AKDdYPNVgblMoPpXR6Qo6vdUhv1te~;oI2sP7dudFzJ5iymqstXCdF7ZJEWzw2z5A0zG107Pl17xtfO6UpgfP24N1WnmAaPCskdMYN34dKzRpfaC7qjOCcV53cbCDxogz~;nqobxqoYbRLdgAknNzCK~;7uROd~;J1rxBl~_5B~;9IUi8F1NmDs1yRplBnU0~;SMT053c~;Yt2D0hzPHlmUHYI9AdEsU~;xGz1DP44WBaNn0e8OyVw6KqMbatJj634YDCTCobDNfL~_SwT93JngN2IZrx8e156ab9ycxzuXJ~_G7cwR7Ofs4Nd1iDNwDSevoGXimyubhkzP2rc82TI4q6MBBV2pzLPnm~;~_T4OZ7zpFnOb4fifoMMVK2OzWrOP~;K42jW5Z1C0VY~;S8DCmdeaVs7ueReeW7hPV6oGz2QHFlOi1e1JEREJt3e~_ayoH07vWg0TzQpfp5pEr9wALeURe2npqAH4qwg7lzl4fXKPqNbcsrTcxFDvtsdOhd0~;yThVORPmZgbMyfrP4bLidk~-.bps.a.1657694464373630/1658039274339149/?type=3&theater

วันกีฬาสี “แสนแคงเกมส์ ครั้งที่ 17”2020-02-22T10:13:15+07:00
7 02 2020

กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย

2020-02-07T11:02:16+07:00

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความเคยชินกับการสวมหน้ากากอนามัยโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการและอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อแจกให้กับนักเรียนทุกคนพร้อมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของโรคต่างๆ ที่มากับระบบทางเดินหายใจ.. กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย

กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย2020-02-07T11:02:16+07:00
17 01 2020

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-01-17T12:21:13+07:00

สวัสดีวัน วันที่ 16 มกราคม 2563 ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำโดยนายรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครุและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวันครู ณ หอประชุม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โดยบุคลารกรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีรวม 5 อำเภอ ภาคบ่ายโรงเรียนวัดเวฬุวันได้ถือโอกาสนี้รับประทานอาหารร่วมกันและแลกของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ภาคเย็นมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรวมบุคลากรที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั้ง 5 อำเภอ ครับ https://www.facebook.com/weruwan/photos/pcb.1625302727612804/1625298790946531/?type=3&av=135542459922179&eav=AfZEvlVvUdwSSgo32Hfz00Avrutky95yQDd0nPIp-s56Bf3D3aGims77buuOPQ07C8o&theater

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 25632020-01-17T12:21:13+07:00
14 01 2020

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-01-14T16:16:02+07:00

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นก่อน 1 วัน(ศุกร์) โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 63 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกช่วงขั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสนับสนุนงบประมาณในการจัดเพิ่มขึ้น งานนี้เด็กๆ ได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขนม รางวัลและได้มาชื่นชื่นชมให้กำลังใจบุตรหลานของท่านตลอดทั้งวัน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้มอบของรางวัลให้กับเด็กๆในปีนี้ ภาพกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนาน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมอันยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นคืองานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25632020-01-14T16:16:02+07:00
14 01 2020

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

2020-01-14T15:51:24+07:00

วันที่ 6-8 ม.ค.63 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนากูล) สายชั้นมัธยม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ 22 วัดบูรพชนาราม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่โดยใช้ระยะเวลาในการเข้า ค่าย 3 วัน 2

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 25632020-01-14T15:51:24+07:00
27 12 2019

การเดินทางไกลลูกเสือสำรองปีการศึกษา 2562

2019-12-27T13:10:25+07:00

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลูกเสือสำรองออกเดินทางไกล(เดย์แคมป์)ไปปฎิบัติกิจกรรมโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เดินทางไปหมู่บ้านลึกลับเชียงใหม่(Hidden village)และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ ออกสู่โลกกว้างด้วยความสนุกสนานและได้สาระความรู้ตามวัยครับ  

การเดินทางไกลลูกเสือสำรองปีการศึกษา 25622019-12-27T13:10:25+07:00
27 12 2019

Merry christmas

2019-12-27T13:02:09+07:00

25 ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสโรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรมประเพณีร่วมกันและมีความสุขกับกิจกรมมต่างๆ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี

Merry christmas2019-12-27T13:02:09+07:00
18 12 2019

การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2562

2019-12-18T16:07:30+07:00

วันที่16ธันวาคม2562ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดเวฬุวันได้เดินทางไป เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา2562ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักปฏิบัติธรรมห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 25622019-12-18T16:07:30+07:00
5 12 2019

โรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ

2019-12-05T10:11:12+07:00

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต โรงเรียนวัดเฬุวัน นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายจรัล  ถาวร ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสารภีhttps://1th.me/RRSc1

โรงเรียนวัดเวฬุวันเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ2019-12-05T10:11:12+07:00